Logo

 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC ĐÃ TIẾP NHẬN ĐỦ ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC VÀ DỰ BỊ 

  THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ AUSTRALIA NĂM 2018-2019

        Hiện nay số lượng ứng viên đăng ký đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thư giới thiệu tham gia Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ năm 2018-2019 đã đạt đủ số lượng 200 ứng viên chính thức và 150 ứng viên dự bị. Do đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ ngừng tiếp nhận đăng ký trực tuyến tham gia Chương trình.

       Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các ứng viên./.

                                                                                                                                                            Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018